Kategorie

Reklamacje

Prawo Konsumenta do rękojmi (reklamacje towarów)

Apteka zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość bezpłatnie sprawdzić stan przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia zalecamy nie przyjmować przesyłki lub w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Prosimy o poinformowanie apteki (np. telefonicznie lub mailowo)o zaistnieniu takiej sytuacji. Ułatwi to aptece szybkie rozpatrzenie reklamacji związanej z ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Apteka ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

  1. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail,
  2. numer zamówienia,
  3. opis niezgodności towaru z umową, datę jej wystąpienia, preferowany sposób rozwiązania problemu,
  4. datę zakupu,
  5. paragon lub fakturę VAT zakupu.

Podanie powyższych informacji będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: , pisemnie na adres na adres Apteka-Outlet.pl ul. Puławska 96, 02-620 Warszawa lub telefonicznie pod nr telefonu 22 856 71 34. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na adres podany przez Kupującego .

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego; gdyby to nie było możliwe, poinformujemy, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braku informacji w powyższym terminie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Kupującego.

Gwarancje
Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w aptece lub informuje o takich gwarancjach w szczegółowym opisie danego produktu. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i może być różna u poszczególnych producentów. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub poprzez aptekę.