Kategorie

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Apteka-Outlet.pl

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów przez Administratora

Administrator – firma Doradztwo Farmaceutyczne Igor Kuczyński, z siedzibą przy ul. Włościańskiej 14A/44 01-710 Warszawa, NIP: 525-139-90-54; REGON: 013195025. Firma jest wpisana pod numerem 226074 do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st.Warszawy.

Doradztwo Farmaceutyczne Igor Kuczyński posiada koncesję na prowadzenie apteki Aptekarz Warszawski ul. Puławska 96, 02-620 Warszawa, która jest odpowiedzialna za obsługę apteki internetowej www.apteka-outlet.pl i realizację zamówień. Koncesję (koncesja w formacie PDF) wydał Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie dn. 02.10.1998. Dane kontaktowe Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego to: 03-707 Warszawa ul. Floriańska 10 tel/fax: 22 629 52 53 wif@wif.waw.pl.

Apteka jest wpisana do Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych:  http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx

 

 Dane do kontaktów z apteką internetową:

 Apteka-Outlet.pl

 ul. Puławska 96

 02-620 Warszawa

 biuro@apteka-outlet.pl

 tel. 22 856 71 34 (godz.8-20 w dni powszednie).

 Konto bankowe:  33 1050 1025 1000 0023 5172 8023 w banku ING

 

Sklep - platforma funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem http://www.apteka-outlet.pl, utrzymywana przez Administratora, za pośrednictwem której Administrator świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

Oferta - informacje lub dane, w tym w szczególności ceny produktów prezentowanych jako asortyment dostępny w Sklepie.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która zgodnie z Regulaminem może składać Zamówienia w Sklepie.

 

1. Sklep powstał w celu umożliwienia Klientom dokonywania zakupu produktów leczniczych drogą wysyłkową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, jak również sprzedaży innych, dozwolonych przepisami prawa.

2. Sklep działa w oparciu o działalność apteki ogólnodostępnej Aptekarz Warszawski ul. Puławska 96, 02-620 Warszawa, która posiada zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (szczegóły: Definicje -> Administrator).

Właścicielem zezwolenia jest Administrator, z którym klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@apteka-outlet.pl.pl lub pod numerem telefonu tel. 22 856 71 34 (godz.8-20 w dni powszednie)

3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia umożliwiającego Klientowi dostęp do sieci Internet. Powyższe urządzenie musi posiadać przeglądarkę internetową z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu cookies. Ponadto Klient powinien posiadać konto poczty elektronicznej. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie http://www.apteka-outlet.pl.

4. Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym użytkownika są umieszczane pliki "cookies". Umieszczenie plików "cookies" w systemie informatycznym użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Portalu, i jest określone w Polityce Prywatności portalu.

5. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz podejmowanie działalności komercyjnej, w tym reklamowej lub promocyjnej, przy pomocy Sklepu. Zakaz podejmowania działalności komercyjnej przy pomocy Sklepu, w tym reklamowej czy promocyjnej, nie dotyczy Administratora oraz podmiotów posiadających pisemną zgodę Administratora na prowadzenie tego rodzaju działalności.

6. W ofercie Sklepu znajdują się wyłącznie produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza (tzn. apteka nie prowadzi internetowej sprzedaży leków na receptę), suplementy diety, wyroby medyczne oraz środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Złożenie Zamówienia wymaga wypełnienia Formularza Zamówienia za pośrednictwem strony http://www.apteka-outlet.pl.  Sklep przyjmuje Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez cały rok. W Formularzu Zamówienia Klient podaje następujące dane, wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2015 w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych:

a) imię i nazwisko Klienta albo nazwę i adres Klienta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,

b) imię i nazwisko albo nazwę i adres odbiorcy, jego numer telefonu kontaktowego, jeżeli dane te nie są zgodne z danymi, o których mowa w lit. a),

c) nazwę i dawkę produktu leczniczego objętego Zamówieniem, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną oraz ilość opakowań, a w przypadku innych produktów dostępnych w Sklepie odpowiednio dane identyfikujące te produkty,

d) dane niezbędne do wystawienia faktury, w przypadku gdy Klient żąda wystawienia takiego dokumentu. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT według danych podanych w zamówieniu lub uwagach do zamówienia (żądanie faktury prosimy umieścić w uwagach do zamówienia). W przeciwnym wypadku Klient otrzymuje wraz z przesyłką paragon fiskalny. Sklep realizuje zamówienia z uwzględnieniem wytycznych wynikających z Art. 86a. Ustawy Prawo Farmaceutyczne.

8. Aby zamówienie zostało zrealizowane konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w Formularzu Zamówienia oraz zaakceptowanie Regulaminu.

9. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

10. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu przyjęciu zamówienia do realizacji.

11. Zamawianie Produktów w Sklepie składa się z czterech głównych etapów: (1) wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji  (4) płatność.

a) W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzenie jego przyjęcia.

b) Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” towar jest wysyłany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

12. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Zamawiający. Koszty dostawy są wskazane w zakładce „Dostawy” na stronie internetowej http://www.apteka-outlet.pl, oraz trakcie wybierania produktów i dodane do ceny produktów na końcu procesu składania zamówienia.

Ceny widoczne na www.apteka-outlet.pl dotyczą wyłącznie produktów zamawianych przez internet.

Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za nie.

Produkt zamówiony w Sklepie jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy dopiero po uprzednim dokonaniu przedpłaty za to zamówienie. Gdy zamówienie jest gotowe, Sklep wysyła osobną wiadomość e-mail o możliwości odbioru. Osoba odbierająca zamówienie, potwierdza pisemnie jego wydanie. Adres, pod którym można dokonać osobistego odbioru zamówienia:

 Apteka „Aptekarz Warszawski”

 ul. Puławska 96

 02-620 Warszawa

 tel. 22 646 20 43

 pon-pt. 8:00-20

 sob. 8-15

 

14. Czas dostawy produktów wysyłanych za pomocą firmy kurierskiej wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania produktu Klient jest informowany drogą elektroniczną.

15. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Administratorem zawarta za pomocą Sklepu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru.

16. Po przyjęciu zamówienia do realizacji i potwierdzeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.


Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) Przy odbiorze – zapłata gotówką przy odbiorze produktu od kuriera (tzw. „płatność za pobraniem”)

b) Przelewem bankowym – wraz potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Administratora zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c) Kartą płatniczą np. Visa lub Mastercard przez internetowy system szybkich płatności eCard prowadzony przez eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16.840.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040

17. W przypadku braku zaksięgowania płatności dokonywanej przelewem w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane (co nie wyklucza możliwości złożenia przez Klienta po raz kolejny zamówienia).

18. Klient będący konsumentem w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, znajdują się w pouczeniu na końcu Regulaminu.

19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

20. Niektóre produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. W przypadku, gdy dany produkt posiada gwarancję Klient jest informowany o tym fakcie w szczegółowym opisie produktu.

21. Klient przed użyciem leku objętego Zamówieniem powinien zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera w szczególności wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

22. Farmaceuci Sklepu udzielają informacji Klientom w następujący sposób:

a) poprzez kontakt osobisty w aptece Aptekarz Warszawski ul.Puławska 96, 02-620 Warszawa

b) telefonicznie pod nr 22 856 71 34,

c) e-mail: biuro@apteka-outlet.pl

23. Korzystanie z Oferty może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Oferty wprost ze strony internetowej Sklepu w celu zapoznania się z Ofertą i ewentualnego dokonania Zamówienia.

24. Korzystanie ze Sklepu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu. Klient korzystając ze Sklepu oświadcza, że jest świadom i akceptuje, że:

a) nie przysługują Mu jakiekolwiek prawa, w tym jakiekolwiek prawa własności intelektualnej do Oferty, poza uprawnieniem do korzystania z Oferty w sposób określony w Regulaminie. Klient w szczególności nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Oferty;

b) Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep i Ofertę, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu i Oferty; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności w Ofercie;

25. Klient może dokonać rejestracji (dalej „Rejestracji”) w Sklepie zgodnie z pkt 26-27 Regulaminu, tworząc w ten sposób konto. Świadczenie usług w Sklepie w ramach Konta ma charakter bezterminowy.

26. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Zgodnie z Art. 86a. Ustawy Prawo Farmaceutyczne, Sklep nie zbywa produktów leczniczych aptekom ogólnodostępnym, punktom aptecznym ani hurtowniom farmaceutycznym.

27. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny za pośrednictwem strony: www.apteka-outlet.pl, w którym Klient podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) dokładny adres;

c) numer telefonu kontaktowego;

d) adres e-mail,

e) jak również wybiera nazwę, pod którą chce występować w Serwisie („Login”) oraz hasło dostępowe.

28.Administrator ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Sklepu lub innych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

a) Klient korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Regulaminu;

b) Klient nie uiszcza w terminie stosownych opłat za produkty będące przedmiotem Zamówień dokonanych w Sklepie;

c) działania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi, Sklepowi lub innym podmiotom.

29. Niezależnie od powyższego, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zablokowania dostępu, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

30. Administrator informuje Klienta o zablokowaniu dostępu do Sklepu. Zablokowanie dostępu równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy przez Administratora między Sklepem a Klientem.

31. Niezależnie od powyższego Administrator może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Administrator może odblokować dostęp Klienta do Sklepu lub jego określonych funkcjonalności.

32. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem dotyczącą Konta Klienta założonego zgodnie z pkt 25-27 Regulaminu. Usunięcie konta następuje z chwilą doręczenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy Administratorowi lub samodzielne usunięcia konta poprzez panel użytkownika. W przypadku gdy wypowiedzenie umowy nastąpi w trakcie realizacji zamienia skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

33. Konsument może również odstąpić od umowy zawartej z Administratorem, a dotyczącej Konta w terminie 14 dniu od dnia Rejestracji bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@apteka-outlet.pl lub w formie pisemnej na adres Apteka-Outlet.pl ul. Puławska 96, 02-620 Warszawa.

34. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej produktu objętego Zamówieniem z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania. Reklamacje można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@apteka-outlet.pl lub w formie pisemnej na adres Apteka-Outlet.pl ul. Puławska 96, 02-620 Warszawa. W przypadku reklamacji produktu należy odesłać go w miarę możliwości wraz z paragonem lub fakturą VAT lub dostarczyć go osobiście wraz z paragonem lub fakturą VAT. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient.

35. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w terminie do 14 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie takiego samego produktu lub zwrot płatności na rachunek bankowy Klienta.

36. W przypadku uznania reklamacji Sklep bezzwłocznie zwraca Klientowi koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej niż koszty wysyłki Zamówienia do Klienta, a także ponosi koszty ponownej wysyłki produktu do Klienta.

37. Zwroty będą realizowane z uwzględnieniem szczególnych warunków reklamacji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wynikających z ustawy Prawo Farmaceutyczne.

38. Dane osobowe użytkowników portalu są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Dz.U.2014.1182 ) oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania. Dane osobowe służą wyłącznie realizacji zamówień Klienta.

39. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest zaakceptowanie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Klient nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu w jakikolwiek sposób, w tym do składania Zamówień.

40. Administrator ma prawo usunąć konto, w szczególności w przypadkach określonych w pkt 28 niniejszego Regulaminu, W takim przypadku ponowna Rejestracja tego Klienta wymaga zgody Administratora.

41. Administrator ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci zarejestrowani zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Klient zarejestrowany zostanie poproszony o akceptację zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian w będzie równoznaczna z oświadczeniem o usunięciu konta Klienta zgodnie z pkt 32 powyżej.

42. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług. W takim przypadku poinformuje Klientów, zamieszczając w Sklepie stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia usług może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji, chyba że nie jest to możliwie z przyczyn za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi.

43. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Klienta.

44. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

45. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

46. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Klientem , który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:  Apteka-Outlet.pl ul. Puławska 96, 02-620 Warszawa, biuro@apteka-outlet.pl, tel. 22 856 71 34 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z załączonego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy (zwrotu towaru)

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Do pobrania:
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy : ( pobierz plik DOC ), ( pobierz plik PDF )